Beiratkozás 2016
2016-04-07 01:58:32

Hirdetmény az óvodai beiratkozáshoz

Jelentkezési lap

Körzethatárok

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

2016. május 17. (kedd) 08:00 – 17:00 óráig, 2016. május 18. (szerda) 08:00 – 17:00 óráig, 2016. május 19. (csütörtök) 08:00 – 17:00 óráig

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda), 5700 Gyula, Leiningen u.4.HIRDETMÉNY óvodai beiratkozásról
2016. április 07.
a 2016/17-es nevelési évre

Az óvodai jogviszony létesítése:

A szülő a harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Gyulán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket az a tagintézmény köteles felvenni, amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik vagy tartózkodik. A tagintézmények a kötelező felvétel biztosításán túl az igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagintézményekben indítható csoportok számáról.

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

2016. május 17. (kedd) 08:00 – 17:00 óráig

2016. május 18. (szerda) 08:00 – 17:00 óráig, valamint

2016. május 19. (csütörtök) 08:00 – 17:00 óráig

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)

5700 Gyula, Leiningen u.4.

 

Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2016. május 17. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. (Kérelem minta megtalálható Gyula város hivatalos honlapján, a www.gyula.hu címen és Gyula Város Egyesített Óvodája hivatalos honlapján a egyesitett.gyulaovoda9.eu címen.)

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról legkésőbb 2016. június 3. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézményei:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda                                    5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.
 • Béke sugárúti Óvoda                                    5700 Gyula, Béke sgt. 53.
 • Ewoldt Elíz Óvoda                                        5700 Gyula, Pálffy u. 5.
 • Galbácskerti Óvoda                                      5700 Gyula, Temesvári út 47.
 • Gyulavári Óvoda                                          5711 Gyula, Széchenyi u. 56.
 • Mágocsi úti Óvoda                                        5700 Gyula, Mágocsi köz 1.
 • Máriafalvai Óvoda                                        5700 Gyula, Sarkadi út 14.
 • Németvárosi Óvoda                                      5700 Gyula, Scherer F. u. 14.
 • Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda)            5700 Gyula, Leiningen u. 4.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult tagintézmények:

 • Bajcsy Zs. úti Óvoda - 5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24., 66/639-593,
 • Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56., 66/639-596,
 • Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1., 66/639-437,
 • Németvárosi Óvoda – 5700 Gyula, Scherer F. u. 14., 66/642-533,
 • Törökzugi Óvoda (Székhelyintézmény) – 5700 Gyula, Leiningen u. 4., 66/632-207,

 

Az óvoda alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda:

Németvárosi Óvoda – 5700 Gyula, Scherer F. u. 14., 66/642-533 nemetvarosiovi@gyulaovoda.hu

A tagintézmények felvételi körzetei:

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatóak Gyula város hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpontban (www.gyula.hu), valamint minden tagintézményben kifüggesztve.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2016. június 17. napjáig.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Gyula Város Címzetes Főjegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

 

Gyula, 2016. április 6.

 

 

Dr. Görgényi Ernő

polgármester