Beiratkozás 2017
2017-03-20 01:29:51

Hirdetmény a óvodai beiratkozáshoz

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

2017. április 20. (csütörtök) 08:00 – 17:00 óráig

2017. április 21. (péntek) 08:00 – 17:00 óráig, valamint

2017. április 24. (hétfő) 08:00 – 17:00 óráig a Tagintézményeinkben.

Jelentkezési lap - Körzethatár - Jegyzői kérelem

 HIRDETMÉNY

óvodai beiratkozásról a 2017/18-as nevelési évre

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Gyula Város Önkormányzata fenntartásában lévő Gyula Város Egyesített Óvodája intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

A szülő a harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Gyulán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket az a tagintézmény köteles felvenni, amelynek a körzetében a gyermek életvitelszerűen lakik vagy tartózkodik. A tagintézmények a kötelező felvétel biztosításán túl az igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik.

A beiratkozást követően az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagintézményekben indítható csoportok számáról.

A beiratkozás időpontja és helyszíne:

2017. április 20. (csütörtök) 08:00 – 17:00 óráig

2017. április 21. (péntek) 08:00 – 17:00 óráig, valamint

2017. április 24. (hétfő) 08:00 – 17:00 óráig

a Tagintézményeinkben.

 

Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, azaz 2017. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. (Kérelem minta megtalálható Gyula város hivatalos honlapján, a www.gyula.hu címen és Gyula Város Egyesített Óvodája hivatalos honlapján az egyesitett.gyulaovoda9.eu címen.)

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról legkésőbb 2017. május 8. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

· a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

· a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

 

Gyula Város Egyesített Óvodája tagintézményei:

· Bajcsy Zs. úti Óvoda 5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.

· Béke sugárúti Óvoda 5700 Gyula, Béke sgt. 53.

· Ewoldt Elíz Óvoda 5700 Gyula, Pálffy u. 5.

· Galbácskerti Óvoda 5700 Gyula, Temesvári út 47.

· Gyulavári Óvoda 5711 Gyula, Széchenyi u. 56.

· Mágocsi úti Óvoda 5700 Gyula, Mágocsi köz 1.

· Máriafalvai Óvoda 5700 Gyula, Sarkadi út 14.

· Székhelyintézmény (Törökzugi Óvoda) 5700 Gyula, Leiningen u. 4.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint jogosult tagintézmények:

· Bajcsy Zs. úti Óvoda - 5700 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24., 66/639-593,

· Gyulavári Óvoda – 5711 Gyula, Széchenyi u. 56., 66/639-596,

· Mágocsi úti Óvoda – 5700 Gyula, Mágocsi köz 1., 66/639-437,

· Törökzugi Óvoda (Székhelyintézmény) – 5700 Gyula, Leiningen u. 4., 66/632-207,

A tagintézmények felvételi körzetei:

Az óvodai felvételi körzetek megtalálhatóak Gyula város hivatalos honlapján az „Aktuális” menüpontban (www.gyula.hu), valamint minden tagintézményben kifüggesztve.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2017. május 20. napjáig.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Gyula Város Címzetes Főjegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

· a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény

· a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

· a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

 

Gyula, 2017. március 1.

 

 

Dr. Görgényi Ernő

polgármester